W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl realizuje w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion północny, nr RPSW.08.02.02-26-0002/20

 • Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion południowy, nr RPSW.08.02.02-26-0004/20.

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 25-59 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania, a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

 • działania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja akcji profilaktycznych; działania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysyłka zindywidualizowanych zaproszeń na badania);

 • indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla uczestniczek projektu);

 • zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych (realizacja bezpłatnego transportu na badania; realizacja badań w ŚCO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty badań; zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu);

 • badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce).

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0004/20

 • Wartość projektu: 1 456 974,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS 1 238 427,90 zł.

 • Wkład własny w postaci badań  w projekcie wynosi 165 000,00 zł.

 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego – subregion południowy, które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.

 • Obszar realizacji – gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.

 • Grupa docelowa obejmuje minimum 4478 kobiet kwalifikujących się na badania w tym minimum 1344 kobiet będzie z obszarów tzw. „białych plam” (powiat pińczowski, kazimierski, opatowski). Minimum 896 kobiet, będą należeć do grupy kobiet, które do tej pory nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do minimum 6299 osób (5416 K i 883 M) w tym 30 lekarzy POZ (21 K i 9 M).

 • Lider projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

 • Partnerzy: Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem jajnika Niebieski Motyl oraz Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie.

Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.